ALGEMENE VOORWAARDEN FORTUNA LEGAL B.V.

 1. Fortuna Legal B.V. kvknr.72522372 (Fortuna Legal) voert een advocatenkantoor en verleent juridische diensten. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere gewijzigde, aanvullende of vervolgopdracht, die wordt gegeven aan Fortuna Legal of de daarvoor werkende (rechts)personen. Met de verlening van de opdracht en de aanvaarding ervan door Fortuna Legal zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Zij uitdrukkelijk worden ook bedongen voor de (rechts)personen die bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld.
 3. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt en aanvaard door Fortuna Legal. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de (rechts)personen die voor of ten behoeve van Fortuna Legal, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en de opdracht eindigt niet door hun dood, ook niet indien het de bedoeling is dat een opdracht feitelijk door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 4. Fortuna Legal conformeert zich aan de AVG. Zij zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid van de relatie met opdrachtgever zo goed als mogelijk waarborgen, met dien verstande dat de opdrachtgever hierbij toestemming verleent om bij de communicatie gebruik te maken van email en zijn/haar gegevens binnen de organisatie van Fortuna Legal ter kennis te brengen van behandelaar(s) dan wel relatiebeheerder(s).
 5. Fortuna Legal is op grond van geldende regelgeving verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en van ongebruikelijke transacties van cliënten onder omstandigheden bij de autoriteiten melding te doen, zonder de cliënt daarvan in kennis te mogen stellen. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor zijn toestemming te geven.
 6. De opdracht aan Fortuna Legal houdt mede de bevoegdheid in om namens opdrachtgever overeenkomsten met derden te sluiten, zoals deurwaarders, koeriers etc. Fortuna Legal is niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Fortuna Legal verschuldigd is.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Fortuna Legal tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de opdracht met opdrachtgever.
 8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de tarieven zoals die door Fortuna Legal van tijd tot tijd worden vastgesteld. Daarnaast zullen de ten behoeve van de cliënt betaalde kosten c.q. verschotten in rekening worden gebracht, met een vervaltermijn van      30 dagen. Over het honorarium en de verschotten is BTW verschuldigd. Fortuna Legal kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichtte, te verrichten werkzaamheden, betaalde en/of te betalen verschotten.
 9. Klachten over een declaratie dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de declaratiedatum te worden ingediend bij Fortuna Legal. Indien niet binnen die termijn van 30 dagen schriftelijk een klacht is ingediend bij Fortuna Legal, dan wordt de declaratie geacht te zijn aanvaard. 
 10. Bij overschrijding van genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Indien Fortuna Legal invorderings-maatregelen treft tegen de opdrachtgever dan is de opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten voor die invorderings-maatregelen verschuldigd, van minimaal 15% berekend over het saldo van de openstaande declaraties en van ten minste € 500,–.
 11. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Fortuna Legal leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Fortuna Legal afgesloten beroepsaanprakelijkheids-verzekering en/of algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan Fortuna Legal in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar door de opdrachtgever betaalde honorarium met een maximum van € 10.000,–.
 12. Een vordering tot schadevergoeding op Fortuna Legal vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 13. Op de rechtsverhouding tussen Fortuna Legal en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Fortuna Legal kunnen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Arnhem worden voorgelegd, tenzij één van partijen er voor kiest de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur voor te leggen.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn in meerdere talen beschikbaar. Ingeval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan bindend zijn. 
 1.  

Concept.ALG.VW.001